Mediamentorerna_logo

feedback & utvärderingssystem

systemisk feedback, med produkten i fokus

Under det pågående paradigmskifte som digitaliseringen av samhället innebär, ställer människor allt högre krav på delaktighet och samarbete även i sina medieval. Verkligt genomslag hos användare, tittare, lyssnare och läsare når man idag därför bara genom dialog. De journalistiska produkterna måste utvecklas för att upplevas som relevanta och intressanta och det i sin tur innebär att den redaktionella kulturen, arbetsprocesserna och rutinerna behöver förändras. 
Alltså - vi kan hjälpa er att göra också den interna dialogerna på redaktionen bättre. Det behövs, än mer idag.

Forskning
Vi vet att det som styr måluppfyllelse i ett system som består av människor, är människors beteenden. Den individuella beteendeförändringen är helt avgörande för att större förändring ska kunna ske. Men hur påverkar man beteenden?
Forskning visar att feedback är det som mer än något annat för verksamheter framåt. Vi har jobbat hårt för att hitta de återkopplingsstrukturer inom mediabranschen som fungerar och idag samarbetar vi med forskare på KTH inom unik ledarskapsforskning när vi tar fram våra utbildningar och vår handledning kring feedback. 

Effekterna – ROI
Att jobba med systematisk feedback på redaktionen är effektivt och ger snabbt resultat om man bara lyckas hålla i processen. Några exempel på effekter vi törs utlova:
• Ökad tydlighet kring mål/ambitioner och krav på kvalitet i produkter och processer
• Snabbare resultat med de resurser som finns
• Ökat ansvarstagande hos alla inblandade
• Ökad förståelse och delaktighet kring nyskapande

Utbildningserbjudande: Införande av analytiskt feedbacksystem

 

hur gör vi?

Steg 1 - identifiera vilka effekter ni vill uppnå
Vi inleder genom att tillsammans med ledningen och/eller hela gruppen identifiera önskvärda förändringar, förbättringar och innovationer. Vilka finner de mätbara effekter skulle ni vilja se. 
Vi inventerar hur ni önskar att ett feedbacksystem ska påverka era produkter.

STEG 2 - nulägesanalys och definitioner
Vi gör en analys kring hur ni utvärderar och återkopplar era resultat idag? Vi inventerar hur ni jobbar med frågorna och hur det påverkar era produkter och/eller tjänster. Har ni redan system för feedback observerar vi gärna pågående processer (möten, samtalsforum mm) för att identifiera förbättringar i de redan befintliga dialogerna kring produkterna.

STEG 3 - konkreta modeller introduceras och testas
För att kunna jobba med konstruktiv feedback är det viktigt att mål och kvalitetskrav är väl kända. Kort sagt vad är vi inom organisationen är överens om är vad som är ”bra”. För att inte hamna i den godtyckliga värderingsfällan, behöver vi stödja er i att skapa tydlighet kring målformuleringar, kriterier och markörer. 
Därefter presenterar vi teori, modeller och forskningsbaserade verktyg kring återkoppling och utvärdering av produkt och/eller tjänster. Vi testar under en workshop modellerna på befintliga produkter och konkreta situationer i er vardag för att ni så snabbt om möjligt ska få direkt användning av verktygen efter utbildningen.

STEG 4 - beslut och kontrakt kring nytt feedbacksystem
Efter utbildning har ni helt nya möjligheter att utvärdera era resultat. Vi hjälper till att skapa ett feedback-kontrakt och en handlingsplan framåt där ni tillsammans gör en överenskommelse kring vad krävs av organisationen, vv gruppen och av varje enskild medarbetare.

STEG 5 - hålla i för resultat
Vi som under många år jobbat med de här frågorna i olika branscher har sett det hända - om och om igen. Ambitionen och engagemanget kring feedback är mycket högt i samband med den konkreta insatsen. Men risken att snabbt trilla tillbaka i gamla beprövade rutiner är stor. Att ändra det mänskliga beteendet handlar om repetition och uthållighet.
För att insatsen hos er ska ge effekt och åstadkomma önskade förändringar i organisationen innehåller därför vårt erbjudande även monitorering och uppföljning. 

Leds av Mediamentorernas team utifrån kundens behov
Vid frågor kontakta Tinna Bondestam eller Per Andersson

Förfrågan