Mediamentorerna_logo

förankring och omvärldsorientering

Den digitalt drivna samhällsomvandlingen har ändrat människors beteendemönster på ett sätt som påverkar medias relevans, perspektiv och informationsmonopol. Därför behöver man på alla nivåer  jobba med förankring och förståelse.

I en stegvis förankringsprocess går vi i tur och ordning igenom de olika nivåerna hos er (ledning, mellanchefer, arbetsledare, medarbetare) och utforskar bakgrunden till att organisationen söker nya vägar framåt. Länge har man inom media byggt organisationer utifrån materialkrävande papperstidningar, tv- eller radiosändningar. Det går inte längre. Vi måste bygga överallt. En ny omvärld kräver både agendasättande journalistik och att alla redaktioner och säljavdelningar samtidigt ligger i digital framkant. 

Vi stödjer en förankringsprocess kring vad verksamheten idag behöver innehålla, för att lyckas vara relevant.  

1. Ökad handlingskraft hos ledningen
Hur framsynt en ledning än är, finns det alltid en bransch- och organisationskultur som riskerar att äta upp nya föresatser och strukturer. Människor vill oftast fortsätta i gamla invanda hjulspår. Vi träffar många chefer och ledare som är frustrerade över att det inte händer mer. Och som samtidigt inte vet riktigt hur de göra för att leda medarbetarna in i förändringen. Vi jobbar med att kombinera en fördjuping av förståelsen för omvärlden, med den förändringsledning som är helt framgångskritisk idag. Så får vi handlingskraften att öka.

2. Ökad förståelse och möjlighet att bidra hos varje medarbetare
Omvärldsförändringarna som ofta går under rubriken ”digitaliseringen” kräver så mycket mer än insikten om att publicering behöver ske på flera plattformar.  Idag krävs dialog och en djup förståelse för att all kommunikation, allt medskapande, alla de många relationer och kontaktytor kräver att man idag jobbar på helt andra sätt mot sina användare och kunder. Det innebär också att även de interna relationerna i mediehusen, behöver fungera på ett mer välutvecklat sätt. Vi jobbar med förankring på djupet, så att varje medarbetare förstår och därmed kan ta ansvar för att kliva ombord på förändringen. Vi stödjer ett gemensamt skapande och överenskommelser kring funktioner, arbetsflöden, kommunikation och vad ökat ansvarstagande hos var och en innebär. Vi skapar aktiviteter för att utveckla de interna relationerna på redaktionen. Så att alla kan jobba mot sina uppdragsgivare - dvs omvärlden.

Alla behöver erbjudas möjligheten att bidra, vilket vår metodik alltid fokuserar på.
Mediamentorerna faciliterar och leder förankringsprocesser i flera olika mediehus, både kommersiella och inom Public Service. Vi har välutvecklade lärandeprocesser där vi genom kompetens- och behovsinventering, kollaborativt lärande i utbildningsdagar, workshops och handledning, skapar förutsättningar för alla att förändra verksamheten. Leds av Mediamentorernas team utifrån kundens behov
Vid frågor kontakta Tinna Bondestam
F
örfrågan